Twój wymarzony sprzęt w jednym miejscu

REGULAMIN

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Elite Race”

2. Organizatorem Konkursu jest ……………………………

3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Jury złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury decydować będzie również o ostatecznym wyniku rywalizacji konkursowej i przyznaniu nagród na podstawie kryterium konkursu, spośród uczestników spełniających wszystkie warunki formalne.

4. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

§ 2

Pojęciom wymienionym niżej nadaje się na potrzeby niniejszego Regulaminu następujące znaczenie:

Konkurs – konkurs opisany w § 1 niniejszego regulaminu;

Uczestnik – osoba, która spełniła wszystkie wymogi opisane w § 3 niniejszego Regulaminu i zadeklarowała wolę udziału w Konkursie wypełniając formularz rejestracyjny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu;

Sklep – sklep prowadzony przez Organizatora w (miejscowość) ……………………………….. przy ………………………………………

§ 3 Uczestnictwo w konkursie

1. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie osoby, które spełniają wszystkie wymogi opisane w paragrafie niniejszym.

2. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie osoby pełnoletnie. Organizator uprawniony jest do zażądania dowodu tożsamości ze zdjęciem celem potwierdzenia pełnoletniości potencjalnego uczestnika lub Uczestnika.

3. Organizator oświadcza, że udział w Konkursie wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym i może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia, wobec czego nie jest zalecany udział w Konkursie osób, których stan zdrowia nie jest idealny. Organizator zaleca, aby przed wzięciem udziału w Konkursie potencjalny uczestnik poddał się badaniom lekarskim, w tym specjalistycznym

badaniom kardiologicznym i uzyskał zgodę badających na udział w Konkursie. Udział w Konkursie mogą brać tylko osoby, które złożą pisemne oświadczenie treści:

„Zostałem poinformowany, że udział w Konkursie wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym i może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia. Oświadczam, że mój stan zdrowia umożliwia mi bezpieczny udział w Konkursie.”

4. W Konkursie mogą brać wyłącznie osoby, które złożą pisemne oświadczenie treści Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu >>Elite Race<< i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Oświadczam, że spełniam wymogi konieczne dla uczestnictwa w Konkursie Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby organizacji Konkursu, publicznego ogłoszenia wyników i przekazania nagród. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora moich danych osobowych (będących jednocześnie dobrami osobistymi) obejmujących wizerunek w celach marketingowych poprzez zamieszczenie zdjęć i filmów przedstawiających moją osobę w materiałach marketingowych, w tym w szczególności na stronie internetowej. Wyrażam zgodę na przekazanie do Shimano Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Żernikach, ul. Gutenberga 9 (nr KRS 0000190334) moich danych osobowych (stanowiących jednocześnie dobra osobiste) obejmujących imię nazwisko, wizerunek i nieodpłatne wykorzystywanie tych danych przez Shimano Polska Sp. z o.o. w celach marketingowych poprzez zamieszczenie zdjęć i filmów przedstawiających moją osobę wykonanych w czasie konkursu „Elite Race” w materiałach marketingowych, w tym w szczególności na stronie internetowej.”

5. Do udziału w Konkursie uprawnione są osoby, które jednocześnie z przystąpieniem do Konkursu zakupiły towary w Sklepie za kwotę nie niższą niż 20 zł i mogą wykazać tę okoliczność paragonem.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy podmiotu będącego Organizatorem ani jego właściciel/współwłaściciel, udziałowiec/akcjonariusz.

7. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia choćby jednego wymogu opisanego w paragrafie niniejszym Organizator może w każdym czasie dokonać jego dyskwalifikacji. Dyskwalifikacja oznacza, iż Uczestnik nie ma prawa brać udziału w Konkursie, w przypadku zaś gdyby zostały mu przekazane jakiekolwiek nagrody traci do nich prawo i ma obowiązek je zwrócić.

8. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy kierować na adres mailowy ..................................

9. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od jej otrzymania. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego mailem w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

10. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu Uczestnika, adres korespondencyjny oraz opis reklamacji.

11. Procedura reklamacyjna nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

§ 4 Warunki techniczne przeprowadzenia konkursu

1. Konkurs polega na jak najszybszym przejechaniu rowerem ustalonej z góry trasy na trenażerze. Konkurs składa się z eliminacji, dogrywek oraz z finału. Eliminacje przeprowadzane będą w

okresie od 8 do 31 stycznia 2018 r. i kwalifikują się do niego osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa w okresie od 8 do 31 stycznia 2018 r. Dogrywka przeprowadzona będzie w okresie do 7 dni po zakończeniu eliminacji.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w Sklepie w okresie od dnia 8 stycznia do 10 lutego 2018 r. w godzinach otwarcia Sklepu. Data i godzina startu konkretnego Uczestnika winna zostać ustalona przez Uczestnika indywidualnie ze Sklepem.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na trenażerze Elite Drivo. Uczestnik może korzystać z własnego roweru lub z roweru dostarczonego przez Organizatora.

4. Rower dostarczony przez Uczestnika powinien być kompatybilny z trenażerem na którym uczestnik chce wystartować. W celu sprawdzenia kompatybilności należy umówić uprzednio się ze Sklepem jednak nie później niż na 3 dni przed początkiem Konkursu celem testu kompatybilności. W przypadku, gdyby rower Uczestnika nie spełniał wymogu opisanego w zdaniu poprzedzającym, Uczestnik będzie mógł wystartować wyłącznie na rowerze dostarczonym przez Organizatora.

5. Organizator zapewni możliwość zamontowania w dostarczonym przez siebie rowerze pedałów uczestnika, o ile będzie to technicznie możliwe.

6. Na etapie eliminacji Konkurs odbywać się będzie w ten sposób, że Uczestnicy w umówionych terminach będą przejeżdżać na rowerze zamontowanym na trenażerze Elite trasę długości 5 km. Ukształtowanie trasy będzie dla wszystkich Uczestników takie samo. Jako wynik będzie traktowany najlepszy z osiągniętych przez Uczestnika czasów. Uczestnik może wykonać więcej przejazdów ale każdy przejazd wymaga zakupu za min. 20 zł w sklepie Organizatora. W przypadku uzyskania przez dwóch zawodników tego samego wyniku dającego podstawę do awansu do finału, rozegrana zostanie pomiędzy nimi dogrywka. Dogrywka polegać będzie na ponownym przejechaniu przez Uczestników, którzy uzyskali ten sam czas, na rowerze zamontowanym na trenażerze Elite trasy długości 5 km, identycznie ukształtowanej dla obu Uczestników, ale odmiennie od trasy dotychczasowej. Kolejność przejazdu ustali rzut monetą. W razie uzyskania w dogrywce ponownie tych samych czasów dogrywka będzie powtarzana do skutku.

7. Konkurs obywa się w dwóch kategoriach: kategoria dla kobiet i dla mężczyzn, bez podziału na wiek.

8. Start odbywa się z miejsca ( 0km/h ) a zacząć pedałować można po skończonym odliczaniu które pojawi się przed startem.

9. Finał rozegrany zostanie w Sklepie ………………………………………. Do finału w każdej z dwóch kategorii przechodzą 3 Uczestnicy z najlepszymi czasami z eliminacji.

10. Finał odbywać się będzie w ten sposób, że Uczestnicy, którzy przeszli do finału po kolei będą przejeżdżać na rowerze zamontowanym na trenażerze Elite trasę długości 5 km (trasa może być ukształtowana inaczej niż trasa w eliminacjach) – kolejność przejazdów będzie ustalana w drodze losowania. Każdy z uczestników może wykonać tylko jeden przejazd. Ukształtowanie trasy będzie dla wszystkich Uczestników takie samo. W przypadku, gdyby dwóch Uczestników osiągnęło ten sam czas, rozegrana zostanie dogrywka. Dogrywka polegać będzie na ponownym przejechaniu przez Uczestników, którzy uzyskali ten sam czas, na rowerze zamontowanym na trenażerze Elite trasy długości 5 km, identycznie ukształtowanej dla obu Uczestników, kolejność przejazdu ustali rzut monetą. W razie uzyskania w dogrywce ponownie tych samych czasów dogrywka będzie powtarzana do skutku.

§ 5 Nagrody

1. W konkursie w każdej z dwóch kategorii przyznane będą następujące nagrody w postaci Voucherów zakupowych (zwanych dalej „Voucherami”):

a. Uczestnik, który ukończy wyścig finałowy z najkrótszym czasem (zajmie pierwsze miejsce) otrzyma nagrodę główną w postaci Vouchera do Sklepu Organizatora na kwotę 400 zł brutto.

b. Uczestnik, który ukończy wyścig finałowy z drugim najkrótszym czasem (zajmie drugie miejsce) otrzyma nagrodę w postaci Vouchera do Sklepu Organizatora na kwotę 200 zł brutto.

c. Uczestnik, który ukończy wyścig finałowy z trzecim najkrótszym czasem (zajmie trzecie miejsce) otrzyma nagrodę w postaci Vouchera do Sklepu Organizatora na kwotę 100 zł brutto.

2. Fundatorem Nagród i emitentem Vouchera jest Organizator.

3. Wydanie nagród Uczestnikom przez Organizatora nastąpi bezpośrednio po ukończeniu wyścigu finałowego.

4. Warunkiem wydania nagrody jest pisemne potwierdzenie odbioru nagrody przez Uczestnika w dacie jej wręczenia (protokół odbioru).

5. Na podstawie Vouchera Uczestnik może dokonać w Sklepie Organizatora zakupów produktów marek Shimano, Elite, Continental, SIS, PRO, Lazer, Pearl Izumi, OXC za kwotę równą wartości Vouchera przekazując Organizatorowi oryginalny Voucher opatrzony pieczęcią fundatora nagrody i podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji fundatora nagrody. Voucher nie może być wykorzystywany częściami.

6. Uczestnik nie może domagać się zamiany Vouchera na gotówkę. W przypadku wykorzystania Vouchera przy dokonywaniu zakupów na kwotę niższą od wartości Vouchera, w szczególności Uczestnik nie będzie uprawniony do otrzymania w gotówce różnicy pomiędzy wartością Vouchera a wartością dokonanych zakupów.

7. Vouchery są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych – na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, t.j.).

8. Każdy Uczestnik uprawniony jest tylko do jednej nagrody.

9. Jury sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Protokół zostanie utrwalony i zarchiwizowany w siedzibie Organizatora.

10. Uczestnicy Konkursu, którzy zostali nagrodzeni, zostaną o tym poinformowani drogą elektroniczną (mailem na adres podany przy zgłoszeniu do Konkursu).

11. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej lub mediach społecznościowych Sklepu do dnia 28 lutego 2018, co jest jednoznaczne z powiadomieniem uczestników o wynikach Konkursu.

§ 6 Wyłączenia odpowiedzialności

1. Organizator zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby możliwe było prawidłowe przeprowadzenie Konkursu. W szczególności Organizator zobowiązuje się zapewnić sprawny trenażer Elite umożliwiający zapis wyniku każdego z Uczestników.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, poza innymi przyczynami opisanymi w przepisach powszechnie obowiązujących, za uniemożliwienie lub utrudnienie przeprowadzenia lub ukończenia Konkursu z uwagi na:

a) Awarię trenażera w czasie Konkursu,

b) Wystąpienie błędu w oprogramowaniu trenażera, w szczególności skutkującego niemożnością dokonania zapisu wyniku,

c) Przerwę w dostawie prądu.

§ 7 Ochrona wizerunku

Organizator oświadcza, że przebieg Konkursu może być utrwalony za pomocą fotografii i nagrań video. Zdjęcia i filmy mogą być wykorzystane przez Organizatora oraz Shimano Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Żernikach w celach marketingowych i reklamowych, w tym w szczególności na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, w prasie o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.

§ 8 Ochrona danych osobowych

1. Organizator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Uczestników zgodnie z prawem. Dane będą przetwarzane przez ……………………………………………………. oraz Shimano Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Żernikach (nr KRS 0000190334).

2. Dane będą zbierane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz publicznego ogłoszenia wyników Konkursu i w celach marketingowych i reklamowych.

3. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek uczestnictwa w konkursie.

§ 9 Informacje końcowe

Niniejszy regulamin dotyczy konkursu Elite Race organizowanego przez Organizatora. Konkursy serii Elite Race organizowane przez inne podmioty w innych lokalizacjach są rozgrywane w oparciu o regulaminy utworzone przez ich organizatorów. Regulaminy te nie muszą być zbieżne z niniejszym regulaminem.

Podpis i pieczątka sklepu